نماد سایت Turk info اطلاعات ترکیه

بیش از یک میلیون نفر در ترکیه واکسینه شدند

کرونا در ترکیه

کرونا در ترکیه

بیش از یک میلیون نفر در ترکیه واکسینه شدند

تعداد واکسینه شدگان در ترکیه به بیش از یک میلیون و پنج صد هزار نفر رسید

خروج از نسخه موبایل