آخرین خبر از واکسیناسیون ترکیه

آخرین خبر از واکسیناسیون ترکیه

بر اساس آخرین اطلاعیه وزارت بهداشت ترکیه جمعا 41043000 دز واکسن کرونا در این کشور تزریق شده، بر اسا اسن اطلایه 26693 هزار نفر حداقل یک دز از واکسن کرونا را در این کشور تزریق کرده اند و جمعا 14350 هزار نفر هم هر دو دز این واکسن را دریافت کردند

نمایش مجموع واکسیناسیون در وزارت بهداشت ترکیه

واکسیناسیون ترکیه

https://covid19asi.saglik.gov.tr/?_Dil=2

 

دیدگاهتان را بنویسید