فروش مسکن به خارجیان در ترکیه

فروش مسکن به خارجیان در ترکیه

در فروش مسکن به خارجیان شهر استانبول با 20 هزار و 857 خانه در رده اول جای گرفت

مسکن ترکیه

آمار فروش مسکن در ترکیه مقایسه با سال 2018 با افزایشی به میزان 14 ممیز 7 درصد ، حدود 45 هزار و 483 باب به ثبت رسید.

در فروش مسکن به خارجیان شهر استانبول با 20 هزار و 857 خانه در رده اول جای گرفت.

پس از شهر استانبول ، آنتالیا با 8 هزار و 952 در رده دوم ، آنکارا با 2 هزار و 539 خانه در رده سوم و شهر بورسا نیز با 2 هزار و 213 خانه در رده چهارم جای گرفتند.

شهروندان عراقی نیز در سال 2019 از ترکیه 7 هزار و 596 باب خانه خریدند.

در این رده بندی نیز ایرانیان با 5 هزار و 423 خانه به ترتیب مقام دوم ، روسها با 2 هزار و 893 خانه در مقام سوم ، سعودی ها با 2 هزار و 208 خانه در مقام چهارم و افغانی ها نیز با 2 هزار و 191 خانه به ثبت رسیدند.

منبع : TRT فروش مسکن به خارجیان در ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید